PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STUDIA BALETOWEGO OPERY WROCŁAWSKIEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa związane z uczestnictwem

2. w zajęciach Studia Baletowego Opery Wrocławskiej w okresie pandemii COVID-19 i dotyczą wszystkich jego uczestników, w tym rodziców i opiekunów prawnych uczestników.

3. Celem zasad jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

4. Decyzja o udziale w zajęciach powinna być podjęta po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.

ZASADY PRZEBYWANIA W BUDYNKU OPERY WROCŁAWSKIEJ

1. Do budynku Opery Wrocławskiej nie mogą wchodzić osoby, z objawami infekcji, mające kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19, przebywające na kwarantannie lub w izolacji.

2. Każda osoba wchodząca do Opery Wrocławskiej jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, musi mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.

3. Przy wejściu do Opery Wrocławskiej umieszcza się płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. Płyn dezynfekcyjny znajduje się przy wejściu do Opery Wrocławskiej oraz przy sali, gdzie odbywają się zajęcia.

4. Osoby przybywające z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w westybulu Opery Wrocławskiej, a w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora Opery Wrocławskiej.

5. Zużyte środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowane z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika-kosza znajdującego się przy wejściu do sali prób.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Na zajęcia uczestnicy przychodzą na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. Opiekunowie uczestnika mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku tj. przedsionka oraz westybulu Opery Wrocławskiej, zachowując poniższe zasady:

• Jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

• Utrzymanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszącego co najmniej 1,5 metra, z wyłączeniem dystansu opiekun-dziecko

• Stosowanie środków ochrony osobistej: zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

3. W czasie przebywania na terenie Opery Wrocławskiej, uczestnicy są zobowiązani zachowywać dystans społeczny oraz zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki ochronnej.

4. Podczas zajęć Studia Baletowego rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na terenie Opery Wrocławskiej. Odbiór dziecka odbywa się w wejściu do Opery Wrocławskiej zgodnie z harmonogramem zajęć.

5. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane, dezynfekowane i wietrzone co najmniej raz dziennie lub w razie konieczności.

6. W trakcie zajęć Studia Baletowego uczestnicy nie muszą nosić maseczek ochronnych.

7. Uczestnicy muszą posiadać maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie koordynatora Studia Baletowego lub innego pracownika muszą założyć.

8. Opera Wrocławska nie zapewnia możliwości korzystania z szatni (możliwe jest zabranie okrycia wierzchniego na salę prób).

9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunem uczestnika, opiekunowie przekazują Operze Wrocławskiej w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1, co najmniej dwa sposoby kontaktu (numer kontaktowy telefonu, adres poczt email itp.); a w razie ich zmiany zobowiązani są do uaktualnienia tych informacji.

10. W czasie pobytu uczestnika na zajęciach Studia Baletowego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów z Opery Wrocławskiej.

11. W celu uczestnictwa w zajęciach Studia Baletowego każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, i przekazanie go koordynatorowi zajęć Studia Baletowego. Oświadczenie można odebrać i podpisać przy wejściu do Opery Wrocławskiej.

12. Jeżeli pracownik Opery zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję, w szczególności objawy wskazujące na podwyższoną temperaturę, kaszel, problemy z oddychaniem niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka (rekomendowany własny środek transportu), a dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.

13. Należy wietrzyć salę prób, przed zajęciami Studia Baletowego, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dzieci (uczestnicy) nie powinny zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (dezynfekcję) tych rzeczy.

14. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka z zajęć.